เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และคณะ เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน สาขาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาภูมิทัศน์ และพืชสวน

01

06

05

03

04

02

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย