เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563  เวลา 9.00 น. อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ร่วมประชุมกับ นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมบุคลากร ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and innovation center : AIC) ผ่านระบบทางไกล Web conference ของสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

S 15048800

3D189F8C C470 4DE5 8BE4 DD5CF6777788

S 15048802

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย