คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวชาเทคโนโลยการประมง

food

วชาเอกการจดการทรพยากรเกษตรเพอการทองเทยว

ภมทศนพชสวนe

ธรกจอาหาร

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) ชั้น 1 เบอร์โทร 083-924-4935
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 081-797-5542

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย