ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมกับอาจารย์และนักศึกษาในคณะฯ  ร่วมงาน Open House 2020 นำเสนอหลักสูตร PKRU ครูแนะแนวทั่วภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมเสวนาในประเด็นหลักสูตร การจัดการการเรียนการสอน และทิศทางการประกอบอาชีพ และคณะครูแนะแนวเข้าเยี่ยมชม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Image00001

Image00013

Image00028

Image00029

Image00018

Image00025

Image00011

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย