เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 อาจารย์ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ประเภทโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (โครงการ 1 คณะ 1 พื้นที่ ) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสร้างสุข เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม : ชุมชนท่าสัก หมู่ที่ 4 บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ น้ำหมักมูลไส้เดือน สวนรูกุญแจ  (Keyhole) ณ โรงเรียนบ้านพารา ตำบลป่าคลอก แบบครบวงจร เทคนิค 3ป: ทำปุ๋ย ปลูกพืช ปรับภูมิทัศน์

การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ น้ำหมักมูลไส้เดือน
82751018 1279218228938900 996647384375099392 n
82134291 1279219845605405 6335726899389530112 o

82179021 2686218278094695 5349657358039515136 n

82217193 1279219385605451 3305181160534966272 o

82283721 1279222105605179 3827111556349427712 o

82382633 1279223358938387 3381030725363957760 o

82389653 1279220692271987 6956012029102522368 n

82447132 2686217934761396 7094024605521674240 n

82542850 1279218752272181 3275460704106184704 o

82604526 1279219732272083 2461375556097146880 o

 

82759836 1279219122272144 2788270585057116160 o

82858117 1279222672271789 4852604426415767552 o

82892620 1279218778938845 3463828851493175296 o

ไสเดอน และ keyhole ๒๐๐๑๒๗ 0009


สวนรูกุญแจ  (Keyhole)

82337283 1279221042271952 6515042862034321408 o

83254085 2686219148094608 5985294478984871936 n

82330616 2686219244761265 7395308654301282304 n

82542180 2686219334761256 3906383514328629248 n

83331083 2686219654761224 1253256132529487872 n

83484593 1279221218938601 7409950253647921152 o

83570261 1279221188938604 2391804954282033152 o

ไสเดอน และ keyhole ๒๐๐๑๒๗ 0001

ไสเดอน และ keyhole ๒๐๐๑๒๗ 0005

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย