สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จัดอบรม โครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 2 กลุ่มที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ออกพื้นที่ชุมชนท่าสัก บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และรู้บทบาทของ ทสม. กับวิถึชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันจะเป็นปัญหากับเรามากขึ้นเรื่อยๆ หากไม่รีบแก้ไข

Image00001

Image00009

Image00021

Image00023 

และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นพิธีเปิดโครงการ ผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 2 (Youth Volunteer Leadership for Nature and Environmental Conservation of Phuket) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร)

Image00003

Image00010

Image00011

Image00022

อ่านรายละเอียดเพื่มเติม 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย