เมื่อวันที่ 6 กพ 63 อาจารย์ประเสริฐ จริยเลอพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอาหาร ดร.ธัชชพร ไชยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คุณอัณชนา อำไพ นักวิทยาศาสตร์ นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการผลิตน้ำสับปะรดคั้นสดและแนวทางการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรด กับคุณวิชัย แซ่ตัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สับปะรดภูเก็ต ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป เพื่อส่งเสริมคุณภาพการผลิตและแปรรูปสับปะรดภูเก็ตให้มีความหลากหลายได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรต่อไป

Image00007

Image00001

Image00002

 Image00004

Image00006

Image00008

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย