สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเกาะสิเหร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 และชุมชนสาคู วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563  บริการวิชาการกิจกรรมลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน และการปลูกผักแบบคนเมือง ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนสาคู และชุมชนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต  อาจารย์เบญจพร แก้วอุไทย หัวหน้าคณะทำงาน กล่าวว่า การดำเนินงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนกับทางมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ช่วยเหลือชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการอบรม และจะมีการติดตามการดำเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงไปยังกิจกรรมของโครงการในครั้งต่อไป  คือ กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 2 สาขาวิชาคือการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์และสาขาวิชาการจัดการทัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ในราวเดือนมีนาคม 2563

ชุมชนเกาะสิเหร่ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

159907

159908

159910

159911

159912

159913

 

ชุมชนสาคู วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

Image00001

Image00003

Image00004

Image00005

Image00007

Image00009

Image00011

Image00013

Image00015

Image00014

Image00018