สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเกาะสิเหร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 และชุมชนสาคู วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563  บริการวิชาการกิจกรรมลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน และการปลูกผักแบบคนเมือง ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนสาคู และชุมชนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต  อาจารย์เบญจพร แก้วอุไทย หัวหน้าคณะทำงาน กล่าวว่า การดำเนินงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนกับทางมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ช่วยเหลือชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการอบรม และจะมีการติดตามการดำเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงไปยังกิจกรรมของโครงการในครั้งต่อไป  คือ กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 2 สาขาวิชาคือการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์และสาขาวิชาการจัดการทัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ในราวเดือนมีนาคม 2563

ชุมชนเกาะสิเหร่ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

159907

159908

159910

159911

159912

159913

 

ชุมชนสาคู วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

Image00001

Image00003

Image00004

Image00005

Image00007

Image00009

Image00011

Image00013

Image00015

Image00014

Image00018

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย