เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 อาจารย์ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพี่อการท่องเที่ยว และดร.อัจฉริยา สุวรรณสังข์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1 คณะ 1 พื้นที่ ภายใต้งบประมาณประจำปี 2563 ลงพื้นที่ชุมชนท่าสัก บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมทำกิจกรรมทำ "กับดักขยะทะเล อวนดักขยะ ถุงเก็บขยะ" พร้อมสร้าง จุดแยกขยะเปียกและแห้ง กับชุมชน ซึ่งในช่วงมรสุมจะมีขยะจำนวนมากที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาขยะในทะเลจากอาชีพประมงพื้นบ้านที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน ซึ่งทางสาขาวิชาและคณะฯ ขอขอบคุณชุมชนที่ให้มดงานตัวเล็กๆได้ใช้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อห้องเรียนชุมชน บูรณาการรายวิชาในสาขาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่น

462728

462718

462730

462734

462761

462767

462755

462763

462781

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย