เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพี่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประธานโครงการ 1 คณะ 1 พื้นที่ และตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านพารา ชุมชนท่าสัก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อวางแผนกับผู้นำชุมชน

462802

462804

462806

462807

462816

462817

462823

462824

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย