เมื่อวันที่  2-4 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรค EMS ในกุ้งทะเล:ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน" ให้กับเกษตรกร นักวิชาการและผู้สนใจในงาน Thai Aqua Expo 2019 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา

 

Image00008

Image00010

Image00003

Image00005

Image00006

Image00007

Image00009

Image00001

Image00002

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย