เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.พิริญญา กฤศวงศ์งาม ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ดร.สุพัฒชัย โพธิ์แก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการประเมินวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางเทาเชิงทะเล โดยสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง และร่วมรับฟังสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเรือหางยาว กลุ่มบาติก กลุ่มสามล้อ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00005

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย