เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงพื้นที่โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น​ โดยมี  ดร.อัจฉริยา สุวรรณสังข์ อาจารย์ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ​ อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์​ ดร.ภัทริดา เริงจิตร​ อาจารย์ชัยภูมิ สุขสำราญ​ อาจารย์เบญจพร แก้วอุไทย​ อาจารย์ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์​ และอาจารย์กนกวรรณ แก้วอุไทย​ พานักศึกษาในคณะ​ฯ จำนวน​ 40​ คน จากทั้ง​ 4​ สาขาวิชา​ ​ ได้แก่​ สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์​ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร​ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง​ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว​ลงพื้นที่บ้านท่าสัก​ ต.ป่าคลอก​ ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น​เพื่อเรียนรู้วิถีการทำเกษตร​ ปัญหา​ อุปสรรค​ด้านเกษตรกรรม​ และ สำรวจความต้องการของชุมชน​ ทำให้นักศึก​ษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ​ ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร​และ​การคิดวิเคราะห์​อย่างเป็นระบบ​ ทั้งยังเป็นแนวทางให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การพัฒนาชุมชนที่สอดคล้อง​และตอบสนองต่อ ความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

 e01

Image00001

Image00002

Image00003

e03

e04

e02

Image00004

Image00005

Image00006

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย