เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดร. อัจริยา สุวรรณสังข์ อ.สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ ดร.เบญจพร พงษ์นริศร อ.กนกวรรณ แก้วอุไทย อ.ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ อ.ชัยภูมิ สุขสำราญ ได้เข้าพบปะคุณชัยทวี พันธุ์ทิพย์ ที่ได้หารือเรื่องการรักษาอาหารในป่าชายเลน การรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน เพื่อเก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลของชุมชนท่าสัก หมู่ 4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อส่งเสริมชุมชน บูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ยั่งยืน และให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นหายไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีทรัพยากรทางประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

Image00001

Image00002

Image00005

Image00003

Image00006

Image00007

Image00008

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย