เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.จินดา ขลิปทอง รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้การตรวจเยี่ยมสถานที่ห้องปฏิบัติการวิจัย แปลงปฏิบัติการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการเรียนการสอน นอกจากนี้ท่านทั้งสองยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพของสังคม เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง โดยใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัย

Image00001

Image00002

Image00003

Image00005

Image00006

Image00007

Image00008

Image00009

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย