คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสได้รับรางวัลด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในคราวประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้แก่

- ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ขอเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงสุด

Image00001

- ดร.ภัทริดา โปฎก ได้รับรางวัลตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีค่าถ่วงน้ำหนัก 1.00

Image00002

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย