คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด (4.62 คะแนน) ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Image00001

Image00002

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย