เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่มาวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน  ซึ่งท่านได้ให้แนวทางในการปรับปรุงปรัชญา วัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียน ในการนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณ รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) นายชาลี สิตบุศย์ (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต) นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว (ไร่วานิช) อาจารย์โกษิต ดาวกระจ่าง (ผู้ใช้บัณฑิต) นายนฤพล ดำกลิ้ง (ผู้ใช้บัณฑิต) ผศ.สิริรัตน์ เพชรเหมือน (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) และศิษย์เก่านายครรลอง หนูวุ่น นายณรงค์ กิจปรกรณ์สันติ

Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00006

Image00007

Image00005

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย