ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ

230962

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย