เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ เยาวชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกแค ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และการสร้างมูลค่าเพิ่มในการจัดการฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีเยาวชนและเกษตรกรบ้านโคกแค ร่วมรับฟังและพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย