เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมแข่งขัน “ประกวดการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มจากนมแพะ”ในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16  จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลจาก
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้น ณ ประตูเมืองภูเก็ต (PHUKET GATEWAY) จ.ภูเก็ต

- โดยทีมเทคโนโลยีอาหาร 1 ประกอบด้วย นายจาตุรนต์ พุ่มทรัพย์ตระกูล น.ส.ธาราศิณี วรรณจิตร์ น.ส.ธัญญลักษณ์ รักการ ทำเมนูบูรามันเจะนมแพะได้รับรางวัลชนะเลิศ

- ทีมเทคโนโลยีอาหาร 2 ประกอบด้วย นายปิยวัฒน์ ชูกลิ่น น.ส.เสาวลักษ์ ณ นคร น.ส. รัตนา สำเภา ทำบัวลอยนมแพะ ได้รับรางวัลชมเชย

 

  

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย