เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยววิถีเกษตร ผู้นำชม และเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเกษตร และเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ โรงแรมกระทะทองกอล์ฟ รีสอร์ทแอนสปา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย