เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการฯ ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผศ.ทวีพร ณ นคร และ ผศ.สิริรัตน์ เพชรเหมือน กรรมการฯ

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย