ชมรมผู้พิทักษ์สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับโล่ห์เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสได้รับการประเมินผลโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2561 ระดับเงินกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 จากการดำเนินโครงการฯ มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโครงการฯ จำนวน 42 มหาวิทยาลัย และเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ และนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ ชมรมผู้พิทักษ์สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏผู้เก็ต ได้ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการผู้พิทักษ์สีเขียว: ลดและคัดแยกขยะ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะให้แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และติดตั้งภาชนะรองรับขยะพลาสติกจำนวน 7 แห่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินโครงการแสดงให้เห็นผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับรางวัลระดับเงิน

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย