ศิษย์เก่า คุณวิชัย สายวารี จบปริญญาตรี จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหาร การบริการจัดการระบบคุณภาพและการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงงานซึ่งมีความชอบทางด้านการเกษตรและได้ลงมือทำควบคู่กับงานประจำจนประสบความสำเร็จในระดับนึง และได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำรงชีวิตและการทำงาน ในการนี้ได้ปรับปรุงพื้นที่พักอาศัยให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับครอบครัวและจำหน่ายในราคาถูก สะอาด ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย