สมาคมผู้มีอาชีพจัดการต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและภูมิทัศน์ร่วมด้วยสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ Urban Tree Learning Center (UTLC)ได้จัดอบรมหลักสูตร
1) การดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนและต้นไม้ใหญ่ ในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ปรัชมาศ ลัญชานนท์ และอาจารย์ณิศชญามณฑ์ รัตนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรในการอบรม
2) การใช้อุปกรณ์ปีนตัดกิ่งไม้ใหญ่อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ บริเวณโรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งหลังสูตรดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ งานสวน-ภูมทัศน์ ต้นไม้ พืชพรรณ ในสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทะเลยที่มีลักษณะเฉพาะ ให้เกิดความเข้าใจ มีความลึกซึ้งทางวิชาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย