เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เชิญอาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้ความรู้กับผู้นำเกษตรกรจังหวัดพังงา เกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่การเกษตร และการพัฒนาส่งเสริมรองรับการท่องเที่ยว. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเกี่ยวข้อง

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย