เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.อัจฉริยา สุวรรณสังข์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย ดร.ภัทริดา โปฎก
ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย และนายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ให้การต้อนรับคุณพงศ์วิวุฒิ อารีราษฎร์ บริษัทเพียว ทูล แอนซัพพลาย จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาการตรวจสอบคุณภาพน้ำและ
ปริมาณสารเคมีในบ่อกุ้ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งและการดูแลสภาพแวดล้อม

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย