เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการกลาง อ.ประเสริฐ
จริยะเลอพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคุณเสาวรส วงษ์ใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำส่งผลการวิเคราะห์ดินปลูกมะนาวเหลืองให้กับคุณประยูร จั่นเพ็ชร สวน "ลูกหลานลุง" 40/2
หมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย