เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีรายชื่อดังนี้
1.นายจาตุรนต์ พุ่มทรัพย์ตระกูล
2. น.ส. ธาราศิณี วรรณจิตร์
3. น.ส. ธัญญลักษณ์ รักการ
4. น.ส. ธัญญาเรศ พงษ์พฤกษารัตนา
โดยมี ดร.ธัชชพร ไชยเจริญ และนางสาวอัญชนา อำไพ เป็นผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FoSTAT -NESTLE QUIZ BOWL 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ โดยมีทีมเข้าแข่งขันจากหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งสิ้น 74 ทีม

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย