เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับคณะผู้บริหารของแม็คโคร เพื่อทำ MOU การส่งนักศึกษาฝึกงาน และการรับเข้าทำงานหลังจากฝึกงาน

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย