เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม และในการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีผลงานในด้านต่างๆ ซึ่งมีอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้รางวัลดังนี้ 

ดร.เบญจพร พงษ์นริศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รางวัล 2 รางวัล จากหัวข้อนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 จำนวน 1 บทความ และรางวัลนักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง(Citation)สูงสุด 15 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561

 

ดร.ภัทริดา โปฎก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ได้รางวัล จากหัวข้อนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 จำนวน 1 บทความ

 

ผศ. สุทิพย์ จีนาวุธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ได้รางวัล จากหัวข้อนักวิจัยที่มีจำนวนการอ้างอิง (Citation)จากผลงานตีพิมพ์เป็นอันดับสามในฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย