เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อ การพัฒนาความรู้และทักษะด้านเกษตรอัจฉริยะโดยเน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย ในงานนิทรรศการ KM ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแคแสด 3-4 ตึกศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน : การจัดการเรียนการสอนในแนวทางเกษตรอัจฉริยะ ได้คะแนนลำดับที่ 2

2. ด้านวิจัย: งานวิจัยในเชิงเกษตรอัจฉริยะเเละนวัตกรรม ได้คะแนนลำดับที่ 2

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย