ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 รับสมัคร ณ ห้องสำนักงานศูนย์ภาษาและศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย