เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อให้บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย