เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ต้อนรับนายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายพิทยา รอดอุ่น นักวิชาการเกษตร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและนายบุญแก้ว ทิพย์รงค์ หมอดินอาสาประจำตำบลห้วยยูง อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่ ให้การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และประสานความร่วมมือถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ดิน การปลูกหญ้าแฝก และการปลูกปอเทืองในการบำรุงดิน

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย