เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดงาน "เปิดบ้านเทคโนโลยีอาหาร" เป็นนิทรรศการผลงานนักศึกษาและการสาธิตเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร และมีอาหารกินฟรีตลอดการจัดนิทรรศการ ณ อาคารเทคโนโลยีอาหาร

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย