เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.อัจฉริยา สุวรรณสังข์ และ ดร.ภัทริดา โปฎก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากระทู้

 

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย