เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รศ.รัตนา อัตตปัญญา รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ และดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมกับทีมบริหาร ได้พบปะแลกเปลี่ยนการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนและการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาในเชิงวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาสาขาเกษตรมีทักษะวิชาการและวิชาชีพในตลาดแรงงานพร้อมกับการเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย