เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 Dr. Yit Fan Wong และคณะจาก   The Board of Directors Conservation International Singapore เข้าเยี่ยมคณะและขอคำแนะนำการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล จากสาขาเทคโนโลยีการประมง

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย