วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุเทพ มุงคุณ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต  ในโครงการพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันผลิตภัณฑ์และตลาดการท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  โดยบรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการพัฒนาสวนสับปะรดให้มีศักยาภาพเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย