เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เบญจพร พงษ์นริศร อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร, ดร.ภัทริดา โปฎก อาจารย์สาขาเทคโนโลยีประมงและ นางสาวเสาวรส วงษ์ใหญ่ เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสาตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสู่ชุมชน" ณ โรงแรมรอยัล พาราไดส์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

 

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย