ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรวุฒิ อินแก้วศรี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันรีดเต้านมเทียม ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประเภทกีฬาทักษะทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย