เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 หัวข้อ ความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย