เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์กนกวรรณ แก้วอุไทย ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และผศ.ดร.ปรัชมาศ ลัญชานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ได้ให้การต้อนรับบริการวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่เกษตรเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับคณะทำงาน บมจ. ฟาร์มสุขใจ เครือข่ายเกษตรกรหาดนุ้ย จ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ทวีศักดิ์ เนตรวงศ์, คุณชโลธร โชติพนัง และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสวยงาม มั่นคงและยั่งยืน

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย