คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในคณะที่ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากรายการดังนี้
1.หน่วยงานที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด
2.ทุนสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยสูงสุด 3 ลำดับแรก (กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) อันดับ 1 
   - ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์
3.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่มีน้ำหนักรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก ประจำปี 2560 (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)อันดับ 1 
   - ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม
4.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่มีน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2560
   - ดร.อัจฉริยา สุวรรณสังข์
   - ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม

IMG 3947

IMG 3953

IMG 3952

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย