เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ดร.เบญจพร พงษ์นริศร  อ.ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ และคณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร เก็บข้อมูลสำหรับโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น:ยกระดับสินค้า OTOP : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา ตำบลกมลา 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย