นักศึกษาสาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4  และนักศึกษาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “อาหารกับการท่องเที่ยว” และ workshop บรรจุภัณฑ์กับเมนูท้องถิ่น ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสอนทำอาหารบลู เอเลฟเฟนท์ ภูเก็ต (ศูนย์ภาคใต้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านอาหารสามารถสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวและการเลือกใช้พลาสติกให้ถูกวิธีในการจำหน่ายอาหารได้ รวมถึงตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อมในอาหารกับการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพภายหลังการจบการศึกษาได้ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย