เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 18 และพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงาน พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณธีระ พุ่มช่วย ตัวแทนจากชุมชนโหนทรายทอง คุณนิกร อินทรเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และคุณสิทธิ ประมงกิจ หัวหน้าชุมชนไทยใหม่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พูดคุยถึงประเด็นการหาช่องทางรายได้ให้กับชุมชนชุมชนไทยใหม่และโหนทรายทอง ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย โดยทั้งสองกลุ่มมีความสนใจในการเพาะปลูกลูกเหลียง เนื่องจากเป็นผลิตผลท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตที่มีความต้องการของตลาดสูง โดยมีคุณไสว จันทร์เมือง ผู้ประกอบการเพาะปลูกลูกเหลียงที่มีประสบการณ์ ให้คำปรึกษาในการเพาะปลูกนี้ ซึ่งทางคุณธีระ ได้มาขอคำปรึกษากับเทคโนโลยีการเกษตร ถึงช่องทางทางการตลาด การพัฒนาการเพาะปลูกรวมถึงการต่อยอดเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยมี ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้ประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน อาจารย์ณิศชญามณฑ์ รัตนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์  อาจารย์สุรวัฒน์ จริงจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และ ดร.พิริญญา กฤศวงศ์งาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย